UNICODE

 

[UNICODE]

මුල් පිටුව | බොදු පුවත් | කතුවැකිය | බෞද්ධ දර්ශනය | විශේෂාංග | වෙහෙර විහාර | ඉංග්‍රිසි ලිපි | පෙර කලාප | දායකත්ව මුදල් |

 

Inter-personal relationships in Buddhist perspective

Professor Chandima Wijebandara,
The writer is BRS Graduate of School of Buddhist Studies, Singapore.

As Aristotle has rightly stated that man is a social animal, Men wish to live in society, enjoy companionship, and happy to be crowded by fellow beings. Brahmajala sutta maintains that the initial feeling the first being to reappear in the present age of world reformation felt was loneliness. He wanted company. So, according to the Buddhist story also, the need of company and consequential necessity of interpersonal relations is ingrained in living beings.

The Buddha�s practised (and, of course, made the followers also practice) seclusion only till they attained spiritual heights. After the attainments, they return to society to be in service for the benefit of many (bahujana). The Buddha once said �I, Udayi, sometimes, stay crowded by monks and nuns, lay disciples both men and women, by kings and chief ministers, by leaders and disciples of other sects.� (Majjhima Nikaya 11.8) According to Balakrishna Govinda Gokhale, the Buddha�s refusal of Devadatta�s five proposals is evidence to the fact that he did not want to make monks totally outside the social relationships.

Making those conditions compulsory would have meant a complete termination of all inter-personal relations even among the members of the Sangha.

Positive inter-relationships are a definite index of institutional health of any monastic community. The Buddha once said: �Home dwellers and the homeless, both alike, dependent on each other, come to win the true Dhamma, a state of security... win the bliss they seek�. (Iti.p.111). According to the way the Buddha envisioned his community, the laity who look after the temporal needs of the Sangha must show gratitude in meeting with their spiritual needs.

Enlisting the duties of monks, the Buddha has recommended that monks should not only teach lay men of Dhamma but also visit when they are sick to counsel them; and even under normal circumstances encourage them to practise good morals. Buddhist social view maintains the best of individuals is one who lives for his own good and as well as for the good of other people. (Attahitaya ca parahitaya ca patipanno - A 11.95).

Buddhism aims at promoting social values like love, compassion and sympathetic joy in order to create conditions for positive and healthy interpersonal relations. At political level, the Buddha instructed Licchavi rulers to assemble frequently, conduct their activities in unison and disperse in unity.

He instructed Sangha to stay united and never quarrel (samagga hotha ma vivadatha). There are special ethical instructions given for monks, under abhisamacarika sikkha training on social behaviour manners in relation to their behaviour towards their teachers and co-practitioners. All those regulations have a healthy system of interpersonal network as their goal.

For lay followers there are detailed discourses on how to perform their duties and responsibilities to maintain positive social relationships. Not meeting them is not only seen as signs of personal and social degeneration but also condemned as the work of outcastes in Parabhava and Vasala Suttas.

Why at all an individual has to maintain proper relationships with others? What has to be the foundation of such relationships? Or, is it not possible for an individual simply look after his own benefit and ignore others? What is wrong with selfishness as long as one can live safe and happy? In answering such possible challenges, which, as a matter of fact, are sometimes raised by individualist sophists, we have to admit that there exists such selfish tendency among human beings to make them think in such social ways.

Even the Buddha was aware of such tendencies. Buddhism, therefore, combines interests of individuals with social interests and shows they are interrelated. When it comes to safety and happiness we have to remember that no man is an islander and his happiness cannot be achieved individually and selfishly.

Emotional, intellectual and socio-economic needs of individuals always find their meaning and function in a social context. Unless we assure them of these benefits we will never achieve them because none of these is possible beyond and above a social content. Anti social or a social person will never achieve the bliss of love and peace and always remain emotionally unsatisfied and imbalanced. For instance if we do not guarantee the right to life for others we will never achieve the same for us too.

Self-worth of an individual is totally measured in social terms. And, on the other hand, realising self-worth will be necessary for all positive social relationships. Buddhism therefore trains its adherents to learn how to love oneself before showing love to others. This is done reflecting and identifying self-goals and then forming a feeling of a fraternity with others generalising the same understanding.

One wants to be happy, safe and live long. This has to be recognised first. One is advised, then, to meditate repeatedly thinking �May I be happy and free from suffering..... I wish to live my life free from hostility and trouble and live happily.� Thereafter, one can meditate thinking �May those who desire my welfare, those who are indifferent towards me and those who hate me, also be happy, free from sorrow and suffering.�

Rationale for this is found in recognising common hedonist nature of all beings. This stand, as it ought to be, may seem to imply, paradoxically though, that in order to love others one ought to love oneself first, so that love for oneself is held to indicate the level to which the love for others should be raised and to constitute the measure, pattern and value of one�s love for others.

One begets love, naturally, only by loving. So, Buddhist ethic of love and compassion helps people to understand that only by providing happiness and safety to others one gets himself of those beautiful things in life. At least, when we have happy community of fellow beings around, it becomes so much more pleasant to live with. One who practised this ethic creates an environment in which everyone will live in harmony, share happiness and have extremely pleasant interpersonal relations.

A person who is unhappy, jealous and stressed will never make positive relationships with others. As an additional benefit, the person who cultivates social emotions like love (metta), compassion (karuna), joy (mudita) and equanimity (upekkha) will find the defiling emotions like ill-will and hatred vanishing from his mind which makes it easy for him to pursue his progress in the path to Nibbana.

Motivated by love or metta one becomes friendly towards his fellow beings. It leads one to the practise of non-violence (ahimsa). His life does not involve any harm to anyone (Itivuttaka p.31) Compassion or Karuna, however, makes him active in more positive manner since it means attending to the needs of persons who are in difficulties.

According to Buddhaghosa, it makes one�s heart tremble and quiver at the sight and thought about the sufferings the others experience and even arouse the desire to take upon oneself, and to put an end to release them from suffering. (Visuddhimagga. 263).

The most important aspect in interpersonal relations that the Buddha laid was to perform one�s social role dutifully. In fact, Anathapindika, an exemplary, Buddhist during the days of the Buddha, once declared, in the presence of the Buddha, that it was one of his life goals to have the pleasure of performing his duty to his immediate social fellow beings.

The Buddha�s teachings on such duties and social interactions are clearly explained in Sigalovada Sutta. There the Buddha was provided with an attractive discourse context by Sigala who worshipped six directions. He explained to Sigala that one worships six directions not by literally worshipping them but by playing his social role well to his six fold directions in society. Six directions according to the Buddha were;

East Parents (when one is a son or daughter)
South Teachers (when one is a pupil)
West wife (When one is a husband)
North friends (When one is also a friend)
Up Clergy (When one is lay person)
Down Employer (When one is an employee)

These six directions represent the basic social relationships of any individual. One�s interactions are mainly connected to these six directions. As these relationships are mutual and reciprocal, we can get twelve kinds of relationships within this frame. They are given as duties of individuals towards their counterparts. But the important fact is that the Buddha has taken care to include what others might call rights within the scope of duties. For instance, what is given as the duties of employer are, in real terms, the rights of employees. The rights of all individuals in society are made duties of their counterparts and, this, in effect, makes any dispute regarding rights unnecessary.

How the children should treat their parents:
Supporting them in gratitude;
Perform duties incumbent on them;
Keeping up the lineage and tradition;
Make oneself worthy of his heritage and
Transfer merits when they are dead.

How the parents should treat their children:
Restrain them from vice.,
Exhort them to virtue;
Train them for a profession;
Contract suitable marriages for them and
Hand over the inheritance in due time.

How the pupils should treat their teachers:

Rising from their seats and salute;
Waiting upon them;
Showing eagerness to learn;
Personal service and
Attentive learning.

How the teachers should treat their pupils:
Training them well;
Making them master out of what they have learnt;
Instructing them in the lore of every art;
Speaking well of them among their friends and companions and
Providing for their safety in every way,

How the husbands should treat their wives:
Showing her respect;
Being courteous towards her (refraining from disrespect);
Being faithful to her;
Handing over authority of household management and
Providing her with adornments.

How the wives should treat their husbands:
Performing her duties well;
Showing hospitality to relatives;
Being faithful to him;
Watching over the wealth and
Discharging her duties with skill and industry.

How the clansmen should treat thier friends:
Generosity;
courtesy;
Consideration;
Equality, using his own wishes as a guide and
Truthfulness.

How the friends should treat the clansman:
Providing protection when he is off his guard;
Guarding his property when he is heedless;
Becoming a refuge when he is afraid;
Not forsaking him when he is in trouble and
Showing consideration for his family

How the employers should treat thier employees:
Assigning work according to their strength;
Supplying them with food and wages;
Tending them in sickness;
Sharing special treats with them and
Granting leave from time to time.

How the employees should treat their employers:
Rising before them;
Lying down to rest after them
Being content with what is given;
Doing their job well
Caring about their good name.

How the Laity should treat their clergy:
Treating them with affection in act;
Treating them with affection in speech;
Treating them with affection in mind;
Keeping their house open to them and
Supplying them their temporal needs.

How the clergy should treat laity:
Restraining them from evil;
Exhorting them to do good;
Loving them with kindly thoughts;
Teaching them what they have not heard before;
Correcting and purifying what they have heard already and Show them the correct path.

Looking at the duties enlisted in Sigalovada Sutta, one may notice that the six fold (or twelve fold) relations the Buddha has defined have love, compassion, care and gratitude as their basics.

ඉල් පුර පසළොස්වක

 
ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය නොවැම්බර් 23 වන දා සිකුරාදා අපරභාග
11.53 ට ලබයි.
24 වන දා සෙනසුරාදා
අපරභාග 08.02 දක්වා පෝය පවතී.
සිල් සමාදන්වීම නොවැම්බර් 24 වන දා සෙනසුරාදාය.


මීළඟ පෝය දෙසැම්බර්
1 වන දා සෙනසුරාදාය.


පොහෝ දින දර්ශනය

Full Moonපසෙලාස්වක

නොවැම්බර් 24

Second Quarterඅව අටවක

දෙසැම්බර් 01

New Moonඅමාවක

දෙසැම්බර් 09

First Quarterපුර අටවක

දෙසැම්බර් 17

මුල් පිටුව | බොදු පුවත් | කතුවැකිය | බෞද්ධ දර්ශනය | විශේෂාංග | වෙහෙර විහාර | ඉංග්‍රිසි ලිපි | පෙර කලාප | දායකත්ව මුදල් |

© 2000 - 2007 ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම
සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

අදහස් හා යෝජනා: [email protected]